HISTORIE SBORU

Historie Dolanského sboru dobrovolných hasičů

Již před 140 lety byly v našich zemích zakládány první dobrovolné hasičské sbory, aby organizovaně bojovaly s ohněm, který ničil majetky a často i životy občanů.V průběhu 30 let bylo již v okrese Olomouc 40 sborů Mezi většími obcemi ,které hasičský sbor ještě neměly byly také Dolany. V roce 1907, když v (Dolanských uličkách)vypukl velký požár,nastala nespokojenost s tímto stavem s veřejnost volala po založení hasičského sboru.Tehdejší nadučitel pan Arnošt Janáček využil příznivé nálady a s několika čelnými Občany , kteří této myšlence přáli, počali stavět základy hasičského sboru.
historiearnošt

Tak se stalo, že 21.září 1907se konala ustavující valná hromada na podkladě stanov, schválených 12.září 1907 bývalým C.k.moravským místodržitelstvím,které byly předem schváleny obecním výborem 25.května 1907. Z 32 zakládajících členů byl zvolen devítičlenný ustavující výbor v čele se starostou Arnoštem Janáčkem, který v zahajovacím projevu zdůraznil ušlechtilé poslání hasičského sboru. Z jeho projevu uvádím hlavní část doslovně podle zápisu protokolu:( Dále kladu na srdce příštímu náčelnictvu a výboru, který dnes zvolen báti má,by pilným, svědomitým a ušlechtilým konání povinností dobrovolně na sebe vzatých,osud sboru šťastně řídil .Zvláště náčelnictvo bedlivo má býti toho , by dobrým výcvikem mužstva postaven byl sbor na výši doby a času, by tak ve věci své jist mohl úkolu svému v času potřeby plně dostáli , čímž přízeň občanstva sobě nejjistěji zabezpečil.) Tím nastoupil sbor v Dolanech svou činnost.Ještě téhož roku byla zakoupená nová čtyřkolová stříkačka od fy. Smékala v Čechách pod Kosířem za 2,755 zlatých a koncem téhož roku bylo rozhodnuto zbudovat hasičské skladiště a to jako přístavba budovy na návsi, kde byl tehdy uschován parní stroj . Po dokončení stavby bylo zakoupeno nejnutnější lezecké nářadí. V srpnu 1908 byla uspořádána slavnost k založení sboru , spojená s prvním veřejným cvičením v Dolanech za účasti okolních hasičských sborů. Bylo to první úspěšné vystoupení hasičstva v obci. Téhož roku se sbor zúčastnil svého požárního zásahu a to při požáru ve Vésce. Na získání vědomostí byla uskutečněna hasičská škola a zde pilně čtena Hasičská ochrana jako odborný a vzdělávací list. Za zmínku rovněž stojí zásah při povodni v roce 1914 , která po průtrži mraků nejvíce postihla osady Nové sady a Geblov .

Následující proud událostí – Sarajevský atentát, vyhlášení války,mobilizace a jiné , měly neblahý vliv na činnost sboru. Sbor řídne odchodem bratří do války. V roce 1919 vstupuje sbor do prvního roku svobodné vlasti- Československé republiky. Po návratu bratří z války se opět probouzí spolková činnost. Bylo nutné provést prohlídku veškerého majetku a agitací k získání nových členů . V tomto roce dosáhl Sbor v Dolanech prvního úspěchu na závodech 8. župy a to prvního místa , za což obdržel diplom, který byl vyvěšen ve spolkové místnosti a je zachován do dnešní doby .V těchto poválečných letech byla činnost sboru zaměřena na získání finančních prostředků k zakoupení odpovídající hasičské techniky.

Dne 26 . června 1926 se konaly oslavy dvacetiletého výročí založení sboru. Za krásného počasí se konalo obvodové cvičení. Místní Sbor tehdy dosáhl vody za 2 min.a 11 sekund se dvěma díly savic a 40 metry hadic. Za dvacet let činnosti vyjel sbor 27krát k požárům, ke dvanácti povodním,20 župním sjezdům v Brně a Praze. V roce 1930 bylo přijato 6 žen co činné členky Sboru Dobrovolných hasičů. Dne 12. června 1936 se konaly oslavy 30let založení , za účasti p.Findlinga- župního náčelníka , který ve svém slavnostním projevu nabádal dále k úspěšné činnosti.

V roce 1937byla zakoupena první motorová stříkačka od firmy Stratílek ve Vysokém Mýtě za 10,600.-Kč. V roce 1938 bylo zakoupeno motorové vozidlo , které bylo upraveno pro potřeby sboru. V roce 1939 zasadilo naší vlasti další ránu hitlerovské Německo.Dalo se tušit , že tyto události budou mít neblahý vliv na činnost sboru .To se již koncem roku začalo projevovat a tak za válečná léta není žádných záznamů , kromě knih pokladních . Radost z ukončení války byla veliká. Obec utrpěla při osvobozování značné škody , které se nevyhnuli ani hasičské zbojnici. S nadšením se bratři pustili do práce , aby zbrojnici uvedli do řádného stavu a tím vytvořily podmínky pro práci v osvobozené vlasti.

Již v květnu 1947 byl založen hasičský dorost. Prvním velitelem byl zvolen p.Václav Přindiš. V srpnu téhož roku byla konána jubilejní slavnost na počest 40 letého výročí Sboru, kterém bylo vyznamenáno 12 dosud žijících bratrů.

V roce 1949 byl zakoupen vůz značky Mercedes za 70,000,. Kč,který po úpravách na požární vůz sloužil svému účelu až do roku 1966.

Z kulturní činnostije nutno uvést činnost ,kdy se hrálo v sále u Gregorů a po osvobození v místní sokolovně. Hrálo se až do roku 1963, kdy pro nezájem ochotníků byla tato činnost dána do klidu. Sbor pořádal také každoročně plesy, karnevaly, Kateřinskou, nebo hodovou zábavu. Tyto akce znamenaly jediný zdroj přijmu pro činnost sboru.
V roce 1966 bylo přiděleno našemu sboru další vozidlo a to Tatra 805 od n.p. Nábytek. Toto auto slouží po rekonstrukci, na které měli největší zásluhu p.Kouřil, Přindiš, Grund, Outlý až do roku 1982. V roce 1982 bylo národnímu výboru přiděleno vozidlo ARO-240 v téměř havarijním stavu. Na jeho opravě a úpravě bylo odpracováno mnoho hodin, na nichž má největší podíl p. Lakomý Jan.

Dne 6. června 1985 nám bylo přiděleno nové vozidlo DA-12 AVIA-31.Vozidlo ARO -240 bylo předáno pro sbor Pohořany. Z těchto důvodů byla již v březnu zahájena oprava požární zbrojnice, která spolu snovou technikou a částí výstroje stála téměř 400 tisíc korun .Vozidlo AVIA-31 sloužilo sboru do roku 2007. V roce 1995 se podařilo obnovit družstvo mladých hasičů , které si ve svém konání vedlo více než dobře. Svědčí o tom sbírka pohárů, které za období pěti let nasbíralo.Zdravé jádro tohoto družstva dnes tvoří základ družstva mužů, které si již tradičně vede velmi dobře ve svém úsilí a v reprezentaci obce v celé české republice.
V roce 2006 a 2007 byla rekonstruována hasičská zbrojnice a zakoupena repasovaná cisternová automobilová stříkačka CAS 25 Liaz L-101. Obě byly sboru předány roku 2007 při oslavách 100. výročí jeho založení.

 

Po prodeji vozidla AVIA v roce 2007, bylo sboru převedeno do užívání vozidlo VW Transporter od Policie ČR v téměř nepoužitelném stavu. Na jeho opravě byly odpracovány desítky hodin hlavně p. Béňou, Ochmanem, Pavlitou Petrem a Vymětalem Zdeňkem a Tomášem. Po opravě toto vozidlo slouží k dopravě soutěžního družstva na závody a členů zásahové jednotky k zásahům.